"Важна част от кретивността е да не се страхуваш да се провалиш."

ЕДУИН ЛЕНД

МАРКЕТИНГОВО ВДЪХНОВЕНИЕ

ПИТЪР ДРАКЪР

МАРКЕТИНГОВО ВДЪХНОВЕНИЕ 
"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш."

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН

МАРКЕТИНГОВО ВДЪХНОВЕНИЕ
"Творчеството е интелигентност, която се забавлява."

МАРКЕТИНГ
§ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ

                                                                                      ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Настоящият документ излага Политиката за защита на Личните данни, прилагана от Начало БГ .Съветваме всички наши клиенти да отделят време за запознаване с нея, тъй като предоставяните от Начало БГ услуги изискват събиране на Лични данни. Във всички случаи Начало БГ  полага изключителна грижа при работа с лична информация и дейността на компанията напълно отговаря на изискванията на приложимото европейско и национално законодателство.

I. Дефиниции„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано на базата на тази информация пряко или непряко и по-специално чрез име, адрес по местоживеене, IP адрес и др.„Политика за защита на Личните данни“ означава настоящата политика на Начало БГ за защита на Личните данни.„Обработване на Лични данни“ означава всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.Начало БГ означава „Начало БГ Адвъртайзинг “ ООД - дружество, учредено съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България, с  BG203780059.

II. Цели на Обработването на Лични данниОбработването на информация относно Вашите имена, адрес, телефон, IP адрес и други Лични данни се извършва с оглед следните цели:


а) доставки на продукти;

б) информационно обслужване на клиенти;

в) счетоводни цели;

г) маркетинг;

д) статистика, вътрешна организация и администрация, подобрение на услугите на Начало БГ;

Обработването на данни относно Вашата електронна поща, парoла, IP адрес и друга информация се извършва с цел поддръжката на клиентски профил.
3. Целта на Обработване на данни, съхранявани в бисквитки, е да направи използването на уебсайта ни много по-лесно за Вас. За повече информация, моля, вижте нашата  Политика относно бисквитките.III. Основания и правила за Обработване на Лични данниОбработването на Лични данни може да бъде извършвано само с изричното съгласие на клиента и въз основа на разпоредба от нормативен акт на българското или европейско законодателство.
Обработването на Лични данни от Начало БГ се извършва в пълно съответствие със:


а) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент“);

б) Закона за защита на личните данни, обнародван в Държавен вестник, бр. 1 от 4.01.2012 г., включително всичките му последващи изменения и допълнения;


Обработването на Личните данни на клиента се извършва в съответствие с принципa за прозрачност. Клиентът има право да знае как и с каква цел биват използвани неговите Лични данни.
Начало БГ не събира и не обработва повече Лични данни, отколкото е нужно за извършване на услугите на компанията.
Обработването на Лични данни се осъществява при подходящо техническо и организационно ниво на сигурност, осигуряващо защита от загуба, незаконосъобразно и неразрешено ползване на Личните данни. Достъпът до Лични данни е ограничен до персонала на Начало БГ и третите страни, чието участие е необходимо за успешното извършване на услугите на Начало БГ.
При непълноти или неточности в Личните данни Начало БГ предприема всички необходими действия за поправка или изтриване на невярната информация, когато това е необходимо.

IV. Изпращане на Лични данни до трети страни

Начало БГ може да изпрати Лични данни на свои клиенти на доставчици, куриери, адвокати, адвокатски дружества и други лица, с които Начало БГ работи, с оглед надлежното изпълнение на задълженията по договори с клиенти.
В случай че е нужно Личните данни да бъдат изпратени на трети страни, те имат право да обработват тези данни само за нуждите на договори с клиенти и нямат право да ги използват за собствени маркетингови или други цели.
Лични данни се изпращат на трети страни само в следните случаи:

а)  при изричното съгласие на клиента.

б) в случай че това се изисква от разпоредби на българското или европейското законодателство.

в) при необходимост Начало БГ да защити правата си и да вземе мерки срещу действия, възпрепятстващи договорните отношения с клиента.


Начало БГ ползва услугите на своите IT партньори, за да осигури достатъчно високо ниво на защита при съхранението на Лични данни.


V. Срок за съхранение на Лични данни


Начало БГ ще съхранява Лични данни на свои клиенти за срок от 5 /пет/ години.


VI. Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение, преносимост по отношение на Лични данни. Право на оттегляне на съгласие.Клиентите на Начало БГ разполагат със следните права:


а) достъп до техните Лични данни;

б) коригиране на въведените Лични данни;

в) изтриване на техните Лични данни;

г) ограничаване Обработването на Лични данни;

д) възражение срещу Обработването на Лични данни;

е) преносимост на техните Личните данни (т. е. правото да получат Личните данни, които са предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлят тези Лични данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Начало БГ );

ж) оттегляне на съгласие за Обработване на Лични данни.Ако желае да упражни някое от горепосочените права, клиентът следва да се свърже с Начало БГ на следния имейл адрес: office@na4alobg.com


VII. Кандидатури за работаЛични данни, подадени в процеса на кандидатстване за работа в Начало БГ , се обработват само за целите на кандидатурата и се съхраняват за не повече от 6 /шест/ месеца след приключване на процедурата по кандидатстване за целите на последващ подбор на кадри за същата или подобна позиция.


VIII. Право на жалба


Клиентът има право да подаде жалба до Начало БГ , ако прецени, че са били нарушени неговите права по настоящата Политика за защита на Личните данни и Общия регламент. В тази връзка клиентът може да се свърже с Начало БГ на имейл адрес: office@na4alobg.com
По всяко време Клиентът има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган, отговорен за прилагането на Общия регламент.
Надзорният орган относно дейността на Начало БГ като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, уебсайт:  cpdp.bg.


IX. Други условия


Клиентът предоставя свои Лични данни на Начало БГ доброволно. По отношение на клиента не съществува законово или договорно основание за предоставяне на Лични данни на Начало БГ .
Предоставянето на Лични данни от клиента е от съществено значение за сключването на договор с Начало БГ и за изпълнението на задълженията по този договор.
Начало БГ осигурява защита на Личните данни на клиента чрез установяване на подходящи мерки за сигурност, съобразени с приложимите законодателни изисквания.
Клиентът се задължава да бъде коректен в предоставянето на информация, представляваща Лични данни. Подаването на погрешна информация е основание за Начало БГ да прекрати договора с клиента. Клиентът винаги може да се свърже с Начало БГ , ако установи, че подадените от него Лични данни са неверни или непълни.

В НАШАТА РЕКЛАМА ПРОДАВАМЕ НАДЕЖДА ...

ОФИС, БЪЛГАРИЯ, ПК 1408
СОФИЯ, УЛ. ЗЛАТНИ ВРАТА № 19
email: office@na4alobg.com
тел.: + 359 897 867 960
тел.: + 359 879 017 668
ОФИС, БЪЛГАРИЯ, ПК 8000
БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 100
email: office@na4alobg.com
тел.: + 359 56 521 091
тел.: + 359 56 825 664
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА,
БЪЛГАРИЯ, ПК 8002 БУРГАС
УЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ, СКЛАДОВА БАЗА "АВТОТРАФИК"
РЕНОВИРАНА ОФИС СГРАДА 2
Certificate
Na4alobg.com © copyright 2023. Всички права запазени.